ANBI status

Jeugd ggz heeft de ANBI status.

Meer

Naam stichting

Stichting Jeugdggz

Meer

Publiek bekende naam

Jeugd ggz

Meer

Contactgegevens

Jeugd ggz directiesecretariaat

Postbus 390

7400AJ Deventer

(0570) 604 160

info@jeugdggz.com

Meer

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.

Beloningssyteem

Jeugd ggz valt onder de gezamenlijke directie van de stichtingen WijZ, De Kern en Jeugd ggz. Medewerkers van Jeugd ggz ontvangen salaris volgens de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis van hun kennis en ervaring.

Jeugd ggz hanteert de Zorgbrede Governancecode, opgesteld door de brancheorganisaties in de zorg ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN.

Zie ook het jaardocument hieronder.

Jaardocument en beleid

In het jaardocument van de Dimence Groep wordt het beloningssysteem, een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording nader toegelicht.

Het beleidsplan en de finaciele verantwoording staan hiernaast.

KvK

Stichting Jeugd ggz is ingeschreven in het handelregister van de Kamer van Koophandel onder identificatienummer 62303597.

Meer

RSIN

RSIN-nummer 8547.56.036

Meer

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke gezondheid en maatschappelijke participatie voor jeugdigen.

 

Mede tot het doel van de stichting wordt gerekend:

a. het organiseren van activiteiten op het gebied van preventie;

b. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van trainingen en opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;

c. het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover de stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent;

d. het oprichten en exploiteren en in stand houden van een of meer instellingen met bijbehorende voorzieningen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, en de daarvoor vereiste organisatie of organisaties;

e. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;

f. het deelnemen in en het voeren van bestuur en beheer over andere rechtspersonen, ondernemingen en instellingen, mits de (beoogde) werkzaamheden van die andere rechtspersoon, instelling of onderneming direct of indirect verband houdt met of bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;

g. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;

h. het in dienst hebben van personeel; en

i. al hetgeen dat met het in dit artikel bepaalde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Meer

Kwaliteitsstatuut van de stichtingen van de Dimence Groep

Het kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep stelt financiers (in het kader van de Zorgverzekeringswet) en andere toetsende en toezichthoudende instanties, zoals de inspectie voor de gezondheidszorg, in staat zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door de stichtingen van de Dimence Groep wordt geboden. Wij maken daarbij inzichtelijk hoe de stichtingen van de Dimence Groep kwaliteitsaspecten van de zorg vorm en inhoud geven.

CCAF keurmerk FACT Jeugd Twente

het FACT-team van Jarabee, Ambiq, Mediant en Jeugd ggz is per 12 januari 2018 door het CCAF (keurmerk voor (F)ACT-teams) in het kwaliteitsregister ingeschreven